Πίνακας θεμάτων της 23ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 24/7/2023

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023.148/2023
2Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που έγιναν στις: α) 13/6/2023, β) 23/6/2023, γ) 6/7/2023, δ) 11/7/2023 και ε) 19/7/2023.149/2023
3Χορήγηση οριακής προθεσμίας για το έργο: «Ανάπλαση και εκσυγχρονι­σμός πλατείας Ρήγα Φεραίου και πάρκου Εθνικής Αντίστασης».150/2023
4Έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή μικρών δεξαμενών ύδρευσης σε οκτώ τοπικές κοινότητες του Δήμου Άργους Ορεστικού».151/2023
5Έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού».152/2023
6Έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 3ου Νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού».153/2023
7Έγκριση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το Κλειστό Γυμναστήριο του Άργους Ορεστικού».154/2023
8Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονι­σμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολεί­ου Άργους Ορεστικού».155/2023
9Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 3ου Νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού».156/2023
10Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «Ανάπλαση και εκσυγχρονισμός πλα­τείας Ρήγα Φεραίου και Πάρκου Εθνικής Αντίστασης».157/2023
11Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Λυκείου Άργους Ορεστικού».158/2023
12Τροποποίηση του Κανονισμού για την οργάνωση και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης Άργους Ορεστικού.159/2023
13Έγκριση υποβολής αιτήματος στη Δ/νση Δασών Καστοριάς για την κοπή και χορήγηση καυσόξυλων στους κατοίκους των οικισμών της Δημοτικής Κοινότητας Αμμουδάρας.160/2023
14Παράταση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Άργους Ορεστικού.161/2023
15Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗ­ΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002614 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».162/2023
16Αντικατάσταση μελών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ­σης του Δήμου Άργους Ορεστικού (διευθυντές σχολικών μονάδων).163/2023
17Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων.164/2023
18Παραχώρηση χρήσης των κατασκηνώσεων Βογατσικού στην Ιερά Μη­τρόπολη Σισανίου και Σιατίστης.165/2023
19Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδη­λώσεων.166/2023
20Παραχώρηση χρήσης χώρου στον σύλλογο “Εκπαίδευση – Υγεία – Αλληλεγγύη”167/2023

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 24/7/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:30 μ.μ..

Πρόσκληση η αριθ. πρωτ. 7444/20-7-2023 του Προέδρου  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.