Πίνακας θεμάτων της 26ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που έγινε την Πέμπτη, 14/9/2023 στις 11 π.μ.

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγγραφες απόψεις του Δήμου Άργους Ορεστικού επί της προσφυγής με αριθ. ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 1357/8-9-2023 του Οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε.», που στρέφεται κατά της απόφασης με αριθμό 114/2023 της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 195191 και με αντικείμενο «Εργασίες αλλαγής χρήσης νομίμως υφισταμένου κτιρίου από στέγαστρο σφαγής ζώων σε καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου οικοπέδου».131/2023
2Ανάθεση εντολής σε νομικό.132/2023