Πίνακας θεμάτων της 26ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Άργους Ορεστικού».175/2023
2Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση εργαστηρίων ΕΠΑΛ Άργους Ορεστικού».176/2023
3Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την τοποθέτησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙ.ΒΙ.ΠΑ.ΚΑ. Α.Ε..177/2023
4Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που έγιναν στις: α) 24/7/2023, β) 1/8/2023 και γ) 10/8/2023.178/2023
5Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Προσθήκη αιθουσών στο δημο­τικό σχολείο Νέου Κωσταραζίου Δήμου Άργους Ορεστικού».179/2023
6Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 4ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Άργους Ορεστικού».180/2023
7Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Γυ­μνασίου Άργους Ορεστικού».181/2023
8Έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης Δήμου Άργους Ορεστικού».182/2023
9Έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή φωτοβολ­ταϊκού tracker 300KW».183/2023
10Μετάθεση Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Μηχανημάτων – Εξοπλισμού στο πλαίσιο της αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτων αναγκών του Δήμου Άργους Ορεστικού».184/2023
11Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου 2023.185/2023
12Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2023.186/2023
13Έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023.187/2023
14Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη διάρκεια για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Άργους Ορεστικού.188/2023
15Πρόσληψη προσωπικού έως 15 ημέρες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαι­ρων αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Άργους Ορεστικού.189/2023
16Δωρεά κινητού πράγματος του Δήμου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.190/2023
17Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.191/2023
18Εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου192/2023
19Υλοτομία δημοτικού δάσους Γέρμα.193/2023
20Έγκριση υποβολής πρότασης για τη συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Άργους Ορεστικού» στο πλαίσιο της με κωδικό 11 πρόσκλησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” με τίτλο «Ενίσχυση δομών Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών / Υφιστάμενα Κέντρα Κοινότητας», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΠΑ 2021-2027».194/2023
21Προμήθεια απινιδωτών με τη συνδρομή της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας.195/2023
22Ορισμός εκπροσώπων Δημοτικών Παρατάξεων για την συγκρότησης της ΟΔΕ για την διοργάνωση της εμποροπανήγυρης του Δήμου έτους 2023.196/2023
23Παραχώρηση χώρου σε Δημοτικό συνδυασμό.197/2023
24Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.198/2023

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 28/8/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 μ.μ..

Πρόσκληση η αριθ. πρωτ. 8723/24-8-2023 του Προέδρου  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.