Πίνακας θεμάτων της 29ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που έγινε την Τρίτη, 17/10/2023 στις 14 μ.μ.

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Αποδοχή της απόφασης ένταξης του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Παιδικού Σταθμού Άργους Ορεστικού» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5093171, καθορισμός συστήματος δημοπράτησης του, καθορισμός όρων δημοπράτησης και ορισμός της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.146/2023
2Έγκριση του 4ου πρακτικού του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των νομικών του προσώπων ετους 2024», προϋπολογισμού 409.510,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .147/2023
3Έγκριση εκτέλεσης των έργων του Δήμου : α) «Τοποθέτηση ενός (1) στύλου και τριών (3) φωτιστικών (LED) στο Δ.Δ. Αμπελοκήπων», προϋπολογισμού 1.254,15€, και β) «Αναγγελία προϋποθέσεων για τη χορήγηση νέας παροχής ισχύος 8,0kVA με αριθμό 27847231-01 για τη σύνδεση στο δίκτυο μέσης τάσης / χαμηλής τάσης του χρονοδιακόπτη (και τοποθέτηση ενός φωτιστικού) στη διεύθυνση Αμπελόκηποι Καστοριάς», προϋπολογισμού 389,79€.148/2023
4Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.149/2023
5Έγκριση μετακίνησης αιρετών.150/2023