Πίνακας θεμάτων της 34ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που έγινε την Παρασκευή, 8/12/2023 στις 2 μ.μ.

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων στον Κ.Α. «Έξοδα εκδηλώσεων τμήματος Προσχολικής Αγωγής».164/2023
2Έγκριση του 3ο πρακτικού (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) του διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των νομικών του προσώπων έτους 2024» προϋπολογισμού 130.177,81€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.165/2023
3Έγκριση του 1ου και του 2ου πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Οδοφωτισμός του δημοτικού οδικού δικτύου Άργους Ορεστικού, προς αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και μείωσης του κόστους λειτουργίας», προϋπολογισμού  4.597.451,90 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..166/2023
4Έγκριση του 3ο Πρακτικού (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) του διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών εκπόνησης Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στον Δήμο Άργους Ορεστικού (πρώην Δήμος Ορεστίδος)».167/2023
5Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Άργους Ορεστικού για το οικονομικό έτος 2024.168/2023
6Αποδοχή επιχορηγήσεων και εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για την 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.169/2023
7Ανάθεση εντολής σε νομικούς.170/2023
8Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.171/2023
9Έγκριση μετακίνησης αιρετών.172/2023