Πίνακας θεμάτων της 36ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Τρίτη, 21/11/2023 στις 20:30.

Α/ΑΘΕΜΑΑρ.   Απόφασης
1Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη διάρκεια για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Άργους Ορεστικού.230/2023
2Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου για το σχολικό έτος 2024-2025.231/2023
3Έγκριση χορήγησης οριακής προθεσμίας -3η παράταση του έργου «Κατασκευή Δεξαμενών Ύδρευσης Δήμου Άργους Ορεστικού».232/2023
4Έγκριση Συμφωνίας – Πλαισίου μεταξύ του Δήμου  και της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, του Φορέα Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, για τη λειτουργία του Δημοτικού και Κοινόχρηστου Φωτισμού με τη χρήση εναερίου δικτύου.233/2023
5Επικύρωση  πρακτικών  των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που έγιναν στις: α) 27/10/2023, β) 1/11/2023 και γ) 9/11/2023.234/2023
6Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου: «Προσθήκη αιθουσών στο δημο­τικό σχολείο Νέου Κωσταραζίου Δήμου Άργους Ορεστικού».235/2023
7Έγκριση  παράτασης της συνολικής προθεσμίας  της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ανοξείδωτης προκατασκευασμένης κολυμβητικής δεξαμενής 25,00 X 15,00 X 2,00 m Δήμου Άργους Ορεστικού».236/2023
8Έγκριση  παράτασης της συνολικής προθεσμίας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών και ολοκληρωμένου συστήματος  τηλεμετρίας Δήμου Άργους Ορεστικού»237/2023
9Έγκριση του 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Λειτουργική αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Άργους Ορεστικού με νότια παραλίμνια ζώνη Καστοριάς και τον Α/Κ Άργους Ορεστικού».238/2023
10Έγκριση  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού».239/2023
11Έγκριση  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου:  «Ενεργειακή αναβάθμιση2ου ΓυμνασίουΆργους Ορεστικού».240/2023
12Έγκριση  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Σύνδεση δικτύου ύδρευσης Λαχανοκήπων με δίκτυο ύδρευσης Άργους Ορεστικού».   241/2023
13Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το κλειστό Γυμναστήριο του Άργους Ορεστικού».242/2023
14Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκαταστάσεις ρείθρων, οδοστρωμάτων, εγκιβωτισμού αγωγών ομβρίων και αγωγών ύδρευσης λόγω των φυσικών καταστροφών».243/2023
15Κατάρτιση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου  έτους 2024.244/2023
16Επιβολή Τελών και Δικαιωμάτων για το έτος 2024.245/2023
17Έγκριση της 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023.246/2023
18Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2023.247/2023
19Έγκριση δαπανών χορήγησης ειδών διαβίωσης και περίθαλψης.248/2023
20Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου για το σχολικό έτος 2024-2025.249/2023
21Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Άργους Ορεστικού για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων.250/2023
22Κήρυξη απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου: «Εξωτερικός αγωγός μεταφοράς λυμάτων στη νέα ΕΕΛ Άργους Ορεστικού».251/2023
23Έγκριση καταστροφής κινητών αντικειμένων του Δήμου.252/2023
24Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων.253/2023
25Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων.254/2023
26Έκδοση ή μη ψηφίσματος για τις συμβάσεις ΙΔΟΧ των 1047 εργαζομένων στις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ (μετά από πρόταση της επί κεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης).255/2023