Πίνακας θεμάτων της 6ης/2024 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου που έγινε την Τρίτη, 9/4/2024 στις 2 μ.μ.

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή μικρών δεξαμενών ύδρευσης σε οκτώ τοπικές κοινότητες του Δήμου Άργους Ορεστικού».72/2024
2Υποβολή πρότασης για τη μεταφορά του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης και αγωγών μεταφοράς πόλης Άργους Ορεστικού» (Κωδ.ΟΠΣ 5069384), ως εμπροσθοβαρές «μεταφερόμενο» έργο του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 στο Π-ΔΜ 2021-2027, βάσει της πρόσκλησης με κωδικό 22 και τίτλο «Κατασκευή, αναβάθμιση και ορθολογική διαχείριση των υποδομών ύδρευσης» του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.73/2024
3Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη διάρκεια για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Υπηρεσίας Νεκροταφείων του Δήμου Άργους Ορεστικού.74/2024
4Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Άργους Ορεστικού, κατά το τρίμηνο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2023.75/2024
5Επανάληψη ανάθεσης σε νομικό (συμπλήρωση διατύπωσης).76/2024
6Ορισμός ή μη νομικού για την προσφυγή με αριθ. ΑΚ259/17-7-2023.77/2024
7Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και απαλλαγή προσαυξήσεων.78/2024
8Καθορισμός όρων εκποίησης κινητών πραγμάτων του Δήμου.79/2024
9Έγκριση κατεπείγουσας κίνησης οχήματος του Δήμου εκτός έδρας.80/2024
10Έγκριση μετακίνησης αιρετών.81/2024