Πίνακας θεμάτων της 8ης/2024 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική συνεδρίαση της  Δημοτικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού που έγινε δια ζώσης στο Δημαρχείο στις 30/4/2024, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 2 μ.μ. σύμφωνα με την  αρ. πρωτ. 4864/26-4-2024 πρόσκληση του Προέδρου.

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Παράταση συνολικής προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση Ειδικής Υδρογεωλογικής Μελέτης για την προστασία των σημείων υδροληψίας ύδατος ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου Άργους Ορεστικού»83/2024
2Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: “Συμπληρωματικά Έργα Παραπλεύρων αγωγών αποσυμφόρησης ομβρίων – αντιπλημμυρικής  προστασίας  πόλης Άργους  Ορεστικού”.84/2024
3Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Ενεργειακή αναβάθμιση 4ου Νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού”.85/2024
4Έγκριση του 1ου σταδίου της μελέτης με τίτλο  «Εκπόνηση Ειδικής Υδρογεωλογικής Μελέτης για την προστασία των σημείων υδροληψίας ύδατος ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου Άργους Ορεστικού»., σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.4412/2016.86/2024
5Έγκριση του 3ου πρακτικού  της Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημοπρασίας του έργου: “Εργασίες αλλαγής χρήσης νομίμως υφιστάμενου κτιρίου από στέγαστρο σφαγής ζώων σε καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου οικοπέδου” και κατακύρωση του.87/2024
6Ανάθεσης εντολής σε νομικό.88/2024
7Έγκριση  κατεπείγουσας  κίνησης οχήματος του Δήμου εκτός έδρας.89/2024
8Έγκριση μετακίνησης αιρετών.90/2024
9Εισήγηση της Δημοτικής  Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2024.91/2024
10Αναγκαιότητα πρόσληψης προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες (πυρασφάλεια) 2024 με διάρκεια σύμβασης έως 5 μήνες ».92/2024
11Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 245/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού με θέμα την επιβολή τελών και δικαιωμάτων για το έτος 2024.93/2024
12Δωρεά κινητού πράγματος προς το Ελληνικό Προξενείο Κορυτσάς94/2024
13Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων του Κ.Α. «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών».95/2024