Πίνακας θεμάτων της από 02/03/2022 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης:

02/03/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 1885/02-03-2022

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτωση γ´του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή κτιρίου Διοίκησης στο Ο.Τ. Γ135 του σχεδίου πόλης Άργους Ορεστικού», ορισμός της επιτροπής διενέργειας της διαπραγμάτευσης και έγκριση των όρων της πρόσκλησης καθώς και των τευχών της διαπραγμάτευσης.49/2021