Πίνακας θεμάτων της από 03/05/2022 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης:

03/05/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 3646/26-04-2022

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1 Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ για την υποστήριξη της επίβλεψης έργων του Δήμου στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας.100/2022
2 Υποβολή πρότασης για την ένταξη της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ» στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της πρόσκλησης XII του προγράμματος με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις»101/2022
3 Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων των Κ.Α. «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών».102/2022
4 Αναγκαιότητα πρόσληψης προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες (πυρασφάλεια) 2022 με διάρκεια σύμβασης έως 4 μήνες ».103/2022
5Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Αγροτι­κή Οδοποιία Δήμου Άργους Ορεστικού».104/2022
6Αποδοχή της 3ης τροποποίησης της πράξης «Έργα προσαγωγής και εγκατάσταση επεξεργα­σίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Άργους Ορεστικού» με κωδικό ΟΠΣ 5007730 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και καθορισμός του συστήματος δημοπράτησής του.105/2022
7Αποδοχή της ένταξης της πράξης «Συμπληρωματικό δίκτυο αποχέτευσης όμβριων υδάτων οικισμού Αμπελοκήπων Δήμου Άργους Ορεστικού» με κωδικό ΟΠΣ 5074595 στο Επιχει­ρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και καθορισμός του συστήματος δη­μοπράτησής του.106/2022
8Έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή ανα­βάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού».107/2022
9Έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή ανα­βάθμιση 3ου Νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού».108/2022
10Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτιώσεις χώρων νεκροταφείων Δήμου Άργους Ορεστικού 2018».109/2022
11Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Καθαρισμός ρέματος ″Ρικουσκα″ στο τμήμα μεταξύ Ασπροκκλησιάς και Αμμουδάρας».110/2022
12Έγκριση του 1ου και του 2ου πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μηχανη­μάτων – εξοπλισμού στο πλαίσιο της αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτων ανα­γκών του Δήμου Άργους Ορεστικού».111/2022
13Έγκριση μετακίνησης αιρετών.112/2022