Πίνακας θεμάτων της από 04/02/2022 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 04/02/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00   π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 778/31-01-2022

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Άργους Ορεστικού».12/2022
2Αποδοχή της 3ης Τροποποίησης της Πράξης «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ – ΣΚΑΛΚΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ – ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5008047 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και καθορισμός του συστήματος δημο­πράτησής του.13/2022
3Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ενεργειακή Ανα­βάθμιση 2ου Γυμνασίου Άργους Ορεστικού» προϋπολογισμού ένταξης 435.684,48€.14/2022
4Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή ανα­βάθμιση κτιρίου δημοσίων υπηρεσιών – πρώην Γενικό Λύκειο Άργους Ορεστικού».15/2022
5Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή τοι­χίου περίφραξης 1ου νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού»16/2022
6Αποδοχή επιχορηγήσεων και εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για αναμόρφωση  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.17/2022
7Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τηνΟργανωτική Επιτροπή Διορ­γανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Ν.Π.Ι.Δ. – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) για την υλοποίηση της πράξης: «Κατασκευή κτιρίου διοίκησης στο Ο.Τ. Γ135 του σχε­δίου πόλης Άργους Ορεστικού».18/2022
8Έγκριση μετακίνησης αιρετών.19/2022