Πίνακας Θεμάτων της από 05/05/2021 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/2021

Ημερομηνία συνεδρίασης: 05/05/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 3734/29-04-2021

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑριθμός Απόφασης
1Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια λαμπτήρων – ηλεκτρολογικού υλικού – φωτεινού διακόσμου πόλεων 2021».86/2021
2Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Άργους Ορεστικού 2021».87/2021
3Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Ίωνος Δραγούμη 2021».88/2021
4Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υλικών ύδρευσης αποχέτευσης Δ.Ε. Άργους Ορεστικού 2021».89/2021
5Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υλικών ύδρευσης αποχέτευσης Δ.Ε. Ίωνος Δραγούμη 2021».90/2021
6Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπράτησης του έργου: «Αγροτική οδοποιία Δήμου Άργους Ορεστικού».91/2021
7Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Δημιουργία δύο(2) νέων τμημάτων Βρεφικής φροντίδας δυναμικότητας 12 βρεφών έκαστο, στον Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Άργους Ορεστικού (οδός Ολυμπιάδος 16)».92/2021
8Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Άργους Ορεστικού, κατά το τρίμηνο Ιανουα­ρίου-Μαρτίου 2021.93/2021
9Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης (και των όρων αυτής) μετα­ξύ του Δήμου και των: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, Δήμο Καστοριάς και Δήμο Νεστορίου για την υλο­ποίηση του έργου με τίτλο «Υποδομές για την στήριξη της Επιχειρηματι­κότητας στην Π.Ε. Καστοριάς», προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ και ορι­σμός μελών κοινής επιτροπής παρακολούθησης.94/2021
10Έγκριση μετακίνησης αιρετού χωρίς προηγούμενη απόφαση της Οικονο­μικής Επιτροπής.95/2021