Πίνακας Θεμάτων της από 05/10/2021 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34/2021

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 05/10/2021 ημέραΤρίτηκαι ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 8712/01-10-2021

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού δημοπράτησης (αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ανοξείδωτης προκατασκευασμένης κολυμβητικής δεξαμενής, διαστάσεων 25,00 χ 15,00 χ 2,00m Δήμου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 600.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%200/2021
2Έγκριση ή μη πρόσκλησης του 3ου κατά κατά σειρά μειοδότη  «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ»  της πράξης: «Διευθέτηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή Δασυλλίου – Σκάλκης Άργους Ορεστικού – Δήμου Άργους Ορεστικού»,  με κωδικό ΟΠΣ 500847 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».201/2021
3Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού δημοπράτησης (αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των νομικών του προσώπων 2022» προϋπολογισμού 369.154,20 με Φ.Π.Α.202/2021
4Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού δημοπράτησης (έλεγχου δικαιολογητικών) του έργου: «Καθαρισμός ρέματος “ΡΙΚΟΥΣΚΑ” στο τμήμα μεταξύ Ασπροκκλησιάς και Αμμουδάρας» προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ με (Φ.Π.Α.).203/2021
5Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού δημοπράτησης (έλεγχου δικαιολογητικών συμμετοχής) του έργου: «Λειτουργική αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Άργους Ορεστικού με Νότια παραλίμνια  ζώνη Καστοριάς και τον Α/Κ Άργους Ορεστικού»  προϋπολογισμού 2.844.677,42 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.24%).204/2021
6Έγκριση ή μη παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΠΕ Καστοριάς για την υλοποίηση του έργου «Αποχιονισμός Επαρχιακού Οδικού δικτύου εντός των ορίων του Δήμου Άργους Ορεστικού».205/2021
7Έγκριση ή μη μετακίνησης αιρετών.206/2021
8Περί έγκρισης ή μη της πρακτικής άσκησης  σπουδαστή Τ.Ε.Ι στο Δήμο Άργους Ορεστικού.207/2021