Πίνακας θεμάτων της από 07/02/2022 τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2022

Ημερομηνία συνεδρίασης (τακτικής) 07/02/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 878/03-02-2022

του Προέδρου  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑριθμός Απόφασης
1Αίτηση δημότισσας για την παραχώρηση χρήσης της αίθουσας του ΚΕΦΟ Άρ­γους Ορεστικού.13/2022
2Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2022.14/2022
3Πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022.15/2022
4Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Οργανωτική Επιτρο­πή Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Ν.Π.Ι.Δ. – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) για την υλοποίηση της πράξης: «Κατασκευή κτιρίου διοίκησης στο Ο.Τ. Γ135 του σχεδίου πόλης Άργους Ορεστικού»16/2022
5Διαγραφή τιμολογίων.17/2022
6Εγγραφή – διαγραφή παιδιών στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου.18/2022
7Συγκρότηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Άρ­γους Ορεστικού».19/2022
8Συγκρότηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Άρ­γους Ορεστικού».20/2022
9Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δή­μου.21/2022
10Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ στον Δήμο Άργους Ορεστικού.22/2022
11Έγκριση ή μη της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2021.23/2022
12Αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Καστοριάς για την παραχώρηση χρήσης του Πο­λιτιστικού Κέντρου Άργους Ορεστικού.24/2022
13Αίτημα της Συντονιστικής Επιτροπής Αγροτών για την παραχώρηση χρήσης του Πνευματικού Κέντρου Άργους Ορεστικού25/2022