Πίνακας Θεμάτων της από 07/10/2021 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35/2021

Ημερομηνία της κατεπείγουσας συνεδρίασης: 07/10/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 8850/06-10-2021

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Ανάθεση εντολής σε νομικό.208/2021
2Έγκριση ή μη μετακίνησης αιρετών.209/2021