Πίνακας Θεμάτων της από 09/08/2021 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23/2021

Ημερομηνία συνεδρίασης: 09/08/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 6709/05-05-2021

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑριθμός Απόφασης
1Απόψεις επί της Προδικαστικής προσφυγής με αριθμό ΓΑΚ ΑΕΠΠ  1489/26-7-2021 του οικονομικού φορέα «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΕΜΙΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ –ΜΕΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ», κατά της υπ’ αριθμ.  143/2021 απόφασης, της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου  στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο «Κατασκευή Μικρών  Δεξαμενών Ύδρευσης σε 8 Τ.Κ. του Δήμου Άργους Ορεστικού».155/2021
2Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού δημοπράτησης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και αίθουσας γυμναστικής 4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 88.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.156/2021
3Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού δημοπράτησης για του έργου: «Αντικατάσταση Εξωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Μελανθίου, Νίκης, Πετροπουλακίου από τις πηγές τους και καλλιέργεια πηγών Τ.Δ. Δήμου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 214.832,26 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).157/2021
4Έγκριση ή μη του 1ου και του 2ου πρακτικού δημοπράτησης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ανοξείδωτης προκατασκευασμένης κολυμβητικής δεξαμενής, διαστάσεων 25,00 Χ 15,00 Χ 2,00m Δήμου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 600.000,00 € με ΦΠΑ.158/2021
5Έγκριση ή μη του  2ου πρακτικού δημοπράτησης (ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής) του έργου: «Κατασκευή Δεξαμενών Ύδρευσης Δήμου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 288.709,68 €159/2021
6Καθορισμός τρόπου διενέργειας και όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των νομικών προσώπων του Δήμου έτους 2022».160/2021