Πίνακας Θεμάτων της από 10/09/2021 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28/2021

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 10/09/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 7820/06-09-2021

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑριθμός Απόφασης
1Αποδοχή επιχορηγήσεων και εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για αναμόρφωση  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.181/2021
2Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ – ΣΚΑΛΚΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ – ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ.»182/2021
3Έγκριση ή μη του 2ου τακτοποιητικού   Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση εγκαταστάσεων Αθλητικού Σταδίου Άργους Ορεστικού».183/2021
4Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός ρέματος ″ΡΙΚΟΥΣΚΑ″ στο τμήμα μεταξύ Ασπροκκλησιάς και Αμμουδάρας».184/2021
5Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά) και του 2ου πρακτικού (Οικονομική Προσφορά) της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των νομικών του προσώπων 2022»185/2021
6Έγκριση ή μη μετακίνησης αιρετών.186/2021
7Ανάθεση εντολής σε νομικό.187/2021