Πίνακας θεμάτων της από 14/12/2021 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 43/2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 14/12/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00   π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 11390/10-12-2021

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού δημοπράτησης (κατακύρωση) του έργου: «Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Κωσταραζίου».239/2021
2Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση Ειδικής Υδρογεωλογικής Μελέτης για τη προστασία των σημείων υδροληψίας ύδατος ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου Άργους Ορεστικού».240/2021
3Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού, ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Άργους Ορεστικού».241/2021
4Σύσταση επιτροπής  οριστικής παραλαβής για το έργο: «Αποκαταστάσεις φθορών δημοτικής οδοποιίας Δήμου Άργους Ορεστικού 2019» προϋπολογισμού 37.515,00€ με ΦΠΑ.242/2021
5Σύσταση επιτροπής  οριστικής παραλαβής για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις – Αποκαταστάσεις Τομών Ύδρευσης και Αποχέτευσης δημοτικών οδών Δήμου Άργους Ορεστικού 2018» προϋπολογισμού 74.00,00€ με ΦΠΑ.243/2021
6Σύσταση επιτροπής  οριστικής παραλαβής για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις – Αποκαταστάσεις Τομών Ύδρευσης και Αποχέτευσης δημοτικών οδών Δήμου Άργους Ορεστικού 2019» προϋπολογισμού 50.00,00€ με ΦΠΑ.244/2021
7Ανάκληση της υπ’ αρ. 120/28-05-2021  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις 1326 &1327/2021 αποφάσεις του 5ου κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών»245/2021
8Έγκριση ή μη εκτέλεσης  έργων του Δήμου Άργους Ορεστικού που αφορούν Επεκτάσεις του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού.246/2021
9Εξειδίκευση πιστώσεων.247/2021
10Έγκριση ή μη μετακίνησης αιρετών.248/2021