Πίνακας θεμάτων της από 14/3/2022 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης:

14/03/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00   π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 2158/10-03-2022

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Πρόσληψη προσωπικού μέσω του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών του ΟΑΕΔ.50/2022
2Ανάθεση εντολής σε νομικούς.51/2022
3Καθορισμός τρόπου διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευ­πρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των Νομικών του Προσώπων έτους 2022».52/2022
4Καθορισμός τρόπου διενέργειας της προμήθειας με τίτλο:  «Προμήθεια υλικών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των Νομικών του Προσώπων έτους 2022».53/2022
5Έγκριση της αριθ. 6/2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο. περί 1ης αναμόρφωσης του προ­ϋπολογισμού της επιχείρησης έτους 2022.54/2022
6Καθορισμός συστήματος, όρων δημοπράτησης καθώς και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας Δια­γωνισμού του έργου: «Ανάπλαση και εκσυγχρονισμός πλατείας Ρήγα Φεραίου και πάρκου Εθνικής Αντίστασης» προϋπολογισμού 529.000,00€.55/2022
7Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Σύνδεση δικτύου ύδρευσης Λαχανοκήπων με δίκτυο ύδρευσης Άργους Ορεστικού»,  προϋπολογισμού ένταξης 215.447,15 €.56/2022
8Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση καταθλιπτι­κού αγωγού δεξαμενής Αμπελοχωρίου»,  προϋπολογισμού ένταξης 85.365,85€.57/2022
9Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αγροτική οδο­ποιία περιοχών πρώην Δ. Ίωνα Δραγούμη»,  προϋπολογισμού ένταξης 240.000,00 €.58/2022
10Έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου:  «Ενεργειακή Αναβάθμι­ση Εργαστηρίων ΕΠΑΛ Άργους Ορεστικού».59/2022
11Καθορισμός όρων  δημοσίου ανοικτού διαγωνισμού για την  προμήθεια με τίτλο: «Προ­μήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών και ολοκληρωμένου συστήματος τη­λεμετρίας Δήμου Άργους Ορεστικού», προϋπο­λογισμού 1.267.366,90 € (μη συμπερι­λαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).60/2022
12Έγκριση 1ου πρακτικού  δημοπράτησης του έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ BEACH VOLLEY», προϋπο­λογισμού 90.000 € με Φ.Π.Α.61/2022
13Βεβαίωση ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εδαφικών λωρίδων που καταλαμβάνουν οι αγροτικές οδοί, που περιλαμβάνονται στη μελέτη με τίτλο «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμε­ταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, στη Δημοτική Ενότητα Άργους Ορε­στικού, ΤΚ Αμμουδάρας».62/2022
14Βεβαίωση ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εδαφικών λωρίδων που καταλαμβάνουν οι αγροτικές οδοί, που περιλαμβάνονται στη μελέτη με τίτλο «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμε­ταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, στη Δημοτική Ενότητα Άργους Ορε­στικού, ΤΚ Άργους Ορεστικού».63/2022
15Βεβαίωση ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εδαφικών λωρίδων που καταλαμβάνουν οι αγροτικές οδοί, που περιλαμβάνονται στη μελέτη με τίτλο «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμε­ταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, στη Δημοτική Ενότητα Άργους Ορε­στικού, ΤΚ Ασπροκκλησιάς».64/2022
16Βεβαίωση ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εδαφικών λωρίδων που καταλαμβάνουν οι αγροτικές οδοί, που περιλαμβάνονται στη μελέτη με τίτλο «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμε­ταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, στη Δημοτική Ενότητα Ίωνος Δρα­γούμη, ΤΚ Κωσταραζίου».65/2022
17Βεβαίωση ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εδαφικών λωρίδων που καταλαμβάνουν οι αγροτικές οδοί, που περιλαμβάνονται στη μελέτη με τίτλο «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμε­ταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, στη Δημοτική Ενότητα Άργους Ορε­στικού, ΤΚ Μελανθίου».66/2022
18Διαγραφή οφειλών.67/2022
19Απόψεις  της αναθέτουσας αρχής επί της προσφυγής με αριθμό  (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ 314/28.02.2022, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 181025 και με αντικείμενο την ανάθε­ση της μελέτης με τίτλο «Υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Δήμου Άργους Ορεστικού».68/2022
20Έγκριση 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Ίωνος Δραγούμη».69/2022
21Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη διάρκεια για την αντιμετώπιση  κατεπειγουσών επο­χικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Άργους Ορε­στικού.70/2022