Πίνακας Θεμάτων της από 15/09/2021 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30/2021

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 15/09/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 8143/15-09-2021

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑριθμός Απόφασης
1Ανάθεση εντολής σε νομικό.189/2021