Πίνακας θεμάτων της από 16/02/2022 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 16/02/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 1193/11-02-2022

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Διευθέτηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή δασυλλίου – Σκάλκης Άργους Ορεστικού – Δήμου Άργους Ορεστικού» ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020 με κωδικό ΟΠΣ 5008047.20/2022
2Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων στον Κ.Α. 00.6433.001 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών»21/2022
3Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη διάρκεια για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Άργους Ορεστικού. 22/2022
4Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση εγκαταστάσεων Αθλητικού σταδίου Άργους Ορεστικού».23/2022
5Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Εργασίες επισκευής και συντήρησης στίβου Δημοτικού Σταδίου Άργους Ορεστικού».24/2022
6Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του έργου: «Διαδρομές – μονοπάτια στην ευρύτερη περιοχή Αγίου Νικολάου».25/2022
7Αποδοχή απόφασης μείωσης της αμοιβής του αναδόχου του έργου: «Εσωτερικό υδραγωγείο πόλης Άργους Ορεστικού» για μη ουσιώδη ελαττώματα.26/2022
8Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) για την επιλογή αναδόχου για τη μελέτη με τίτλο «Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Άργους Ορεστικού».27/2022
9Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση Ειδικής Υδρογεωλογικής Μελέτης για τη προστασία των σημείων υδροληψίας ύδατος ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου Άργους Ορεστικού».28/2022
10Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.29/2022