Πίνακας θεμάτων της από 16/03/2022 κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δ.Σ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2022

Ημερομηνία συνεδρίασης (κατεπείγουσας)  16/03/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 2313/15-03-2022

του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑριθμός Απόφασης
1Καθορισμός αμοιβής νομικών .35/2022