Πίνακας Θεμάτων της από 17/05/2021 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/2021

Ημερομηνία συνεδρίασης: 17/05/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 4043/13-05-2021

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑριθμός Απόφασης
1Περί έγκρισης ή μη της πρακτικής άσκησης  σπουδάστριας Α.Ε.Ι στον Δήμο Άργους Ορεστικού.97/2021
2Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φίλτρων ενεργού άνθρακα και μεταλλικών οικίσκων Δήμου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 446.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α.98/2021
3Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και αίθουσας γυμναστικής 4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 88.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α.99/2021
4Έγκριση ή μη 2ης παράτασης του χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρου Δήμου Άργους Ορεστικού».100/2021
5Έγκριση πρακτικών δημοπράτησης εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Μηλίτσας, βοσκότοπων στην Κοινότητα Βράχου και αγροτεμαχίων σε οικισμούς του Δήμου.101/2021
6Αποδοχή επιχορηγήσεων και εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για αναμόρφωση  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.102/2021
7Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθ. 15/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καστοριάς.103/2021
8Έγκριση μετακίνησης αιρετού  χωρίς προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επι­τροπής και εκ νέου μετακίνησης του.104/2021
9Προτεραιοποίηση προτάσεων του Δήμου Άργους Ορεστικού στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».105/2021