Πίνακας Θεμάτων της από 17/08/2021 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25/2021

Ημερομηνία της κατεπείγουσας συνεδρίασης: 17/08/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 6946/13-08-2021

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑριθμός Απόφασης
1Έγκριση ή μη  παράτασης χρόνου εκτέλεσης  του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – αποκαταστάσεις τομών ύδρευσης και αποχέτευσης δημοτικών οδών Δήμου Άργους Ορεστικού».162/2021
2Έγκριση ή μη του 2ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αίθουσα γυμναστικής 4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού».163/2021
3Αποδοχή δωρεάς παραδοσιακού αργαλειού.164/2021
4Έγκριση ή μη εκτέλεσης έργων του Δήμου Άργους Ορεστικού που αφορούν επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού.165/2021
5Σύνταξη  τριμηνιαίας έκθεσης  ως προς τα αποτε­λέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Άργους Ορεστικού, κατά το τρίμηνο  Απριλίου-Ιουνίου 2021.166/2021
6Απόψεις επί της προδικαστικής προσφυγής με αριθμό ΓΑΚ ΑΕΠΠ  1616/12-8-2021 του οικονομικού φορέα: «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΕΜΙΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ –ΜΕΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ», κατά της υπ’ αριθ.  159/2021 απόφασης, της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου  στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο «Κατασκευή   Δεξαμενών Ύδρευσης  Δήμου Άργους Ορεστικού».167/2021

Η τοιχοκόλληση έγινε την Τρίτη 17-08-2021.