Πίνακας θεμάτων της από 17/12/2021 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 44/2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 17/12/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 11479/13-12-2021

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Άργους Ορεστικού οικ. έτους 2022.249
2Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των νομικών προσώπων του Δήμου έτους 2022».250
3Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης των έργων που αφορούν επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Άργους Ορεστικού.251
4Καθορισμός συστήματος δημοπράτησης και καθορισμός όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φίλτρων ενεργού άνθρακα και μεταλλικών οικίσκων Δήμου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 446.400,00 € με ΦΠΑ.252
5Έγκριση ή μη των όρων δημοπράτησης και ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του ενταγμένου στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 (LEADER) έργου: «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ».253
6Έγκριση ή μη μετακίνησης αιρετών.254