Πίνακας θεμάτων της από 18/01/2022 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 18/01/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00   π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 319/14-01-2022

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.1/2022
2Έγκριση 1ης  παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου  «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού».2/2022
3Έγκριση 1ης  παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου  «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού».3/2022
4Έγκριση 1ης  παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου  «Ενεργειακή αναβάθμιση 4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού».4/2022
5Έγκριση της υπ’ αρ. 2/2020 μελέτης, καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου:«Κατασκευή γηπέδου Beach Volley» και σύσταση της επιτροπής του σχετικού διαγωνισμού.5/2022
6Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του  επενδυτικού δανείου από το ΤΠ&Δ για το έργο: «Βιολογική επεξεργασία και καθαρισμός λυμάτων Δήμου Άργους Ορεστικού».6/2022
7Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021.7/2022
8Συγκρότηση  επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Ν.4412/2016 για το έτος 2022.8/2022
9Επικαιροποίηση νομιμοποίησης δικηγόρου για την υπόθεση Τυπάδη.9/2022
10Έγκριση ισολογισμού- αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και έκθεσης πεπραγμένων της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο. έτους 2020 (αρ. 40/2021 απόφασης του Δ.Σ. της επιχείρησης).10/2022
11Έγκριση μετακίνησης αιρετών.11/2022