Πίνακας θεμάτων της από 18/04/2022 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11/2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης:

18/04/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11  π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 3397/14-04-2022

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου:  «Κατα­σκευή τοιχίου περίφραξης 1ου Νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού».88/2022
2Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αίθουσα πολλα­πλών χρήσεων και αίθουσα γυμναστικής 4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού»,  προϋπο­λογισμού ένταξης 1.630.000,00€.89/2022
3Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού δημοπράτησης (αξιολόγησης προσφορών) του έργου: «Ανάπλαση και εκσυγχρονισμός πλατείας Ρήγα Φεραίου και πάρκου Εθνικής Αντίστασης»,  προϋπολογισμού 426.612,90 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).90/2022
4Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής του έργου: «Αγροτική οδοποιία πε­ριοχών πρώην Δήμου  Ίωνα Δραγούμη».91/2022
5Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού δημοπράτησης (ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής προσωρινού αναδόχου) του έργου: «Διαδρομές – μονοπάτια στην ευρύτερη περιοχή Αγίου Νικολάου»,  προϋπολογισμού 241.935,48 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.24%).92/2022
6Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού δημοπράτησης (ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής προσωρινού ανα­δόχου) για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης της μελέτης  με τίτλο: «Εκ­πόνηση Ειδικής Υδρογεωλογικής Μελέτης για τη προστασία των σημείων υδροληψίας ύδατος ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου Άργους Ορεστικού», εκτιμώμενης αξίας 201.330,16 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).93/2022
7Έγκριση ή μη 2ου πρακτικού δημοπράτησης (ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής προσω­ρινού αναδόχου) του έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ BEACH VOLLEY», προϋπολο­γισμού 90.000 € με Φ.Π.Α.94/2022
8Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού δημοπράτησης (αξιολόγησης προσφορών) του έργου: «Διευ­θέτηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή Δασυλλίου – Σκάλκης Άργους Ορεστικού – Δήμου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού  9.919.354,84 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).95/2022
9Έγκριση ή μη μετακίνησης αιρετών.96/2022
10Ανάθεση εντολής σε νομικό.97/2022
11Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Τοποθέτηση ενός χρονοδιακόπτη και  ενός φωτιστικού σώματος στο Δ.Δ. Λακκωμάτων», προϋπολογισμού 341,43 €.98/2022
12Προσαρμογή των τιμών συγκεκριμένων ειδών των συμβάσεων με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης μητρώου (Α.Δ.Α.Μ.): 21SYMV009562932 2021-11-18 και 21SYMV009834840 2021-12-24, λόγω απρόβλεπτων  ανατιμήσεων που δεν δύναται να απορροφηθούν.99/2022