Πίνακας Θεμάτων της από 19/10/2021 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36/2021

Ημερομηνία της κατεπείγουσας συνεδρίασης: 19/10/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 9229/15-10-2021

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων  (Σ.Φ.Η.Ο.) στον Δήμο Άργους Ορεστικού», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου».210/2021
2Έγκριση ή μη έκτακτης επιχορήγησης στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Άργους Ορεστικού.211/2021
3Αποδοχή επιχορηγήσεων και εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για αναμόρφωση  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.212/2021
4Σύνταξη  τριμηνιαίας έκθεσης  ως προς τα αποτε­λέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Άργους Ορεστικού, κατά το τρίμηνο  Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2021.213/2021
5Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη  εξόδων του Κ.Α. 00.6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών».214/2021
6Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού δημοπράτησης (κατακύρωση) για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των νομικών προσώπων του Δήμου έτους 2022», προϋπολογισμού 48.013,56 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 54.444,66 ευρώ με ΦΠΑ.215/2021
7Έγκριση και παραλαβή της  μελέτης: «Κατασκευή Γηπέδου BeachVolley».216/2021
8Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το «Ελληνικό Δημόσιο – Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» για την υλοποίηση της πράξης: «Κατασκευή Γηπέδου BeachVolley».217/2021

Η τοιχοκόλληση έγινε την Τρίτη 19/10/2021.