Πίνακας θεμάτων της από 22/03/2022 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης:

22/03/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 2589/22-03-2022

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Τροποποίηση της υπ’ αρ. 17/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής επιχορηγήσεων και εισήγησης  προς το Δ.Σ. για αναμόρφωση  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.72/2022
2Έγκριση του 1ου πρακτικού αξιολόγησης προσφορών και δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «Κατασκευή κτιρίου Διοίκησης στο Ο.Τ. Γ135 του σχεδίου πόλης Άργους Ορεστικού» προϋπολογισμού 450.806,45 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ).73/2022