Πίνακας θεμάτων της από 22/12/2021 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25/2021

Ημερομηνία συνεδρίασης (ειδικής)  22/12/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 11746/17-12-2021

του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑριθμός Απόφασης
1Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία) του Δήμου για το οικονομικό έτος 2022.152/2021