Πίνακας θεμάτων της από 22/12/2021 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26/2021

Ημερομηνία συνεδρίασης (τακτικής)  22/12/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 11746/17-12-2021

του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑριθμός Απόφασης
1Ορισμός των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου που θα μετέχουν στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.153/2021
2Έγκριση αμοιβής νομικού (κ. Βακόπουλου)154/2021
3Έγκριση αμοιβής νομικού (κας Μοσχάκη)155/2021