Πίνακας θεμάτων της από 22/12/2021 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 46/2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 22/12/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00   π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 11747/17-12-2021

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση του  απολογισμού και προέλεγχος του  ισολογισμού καθώς και των αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2020 του Δήμου Άργους Ορεστικού.256/2021
2Ανάθεση εντολής σε νομικό.257/2021
3Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη διάρκεια για την αντιμετώπιση  κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Άργους Ορεστικού.258/2021
4Έγκριση μετακίνησης αιρετών.259/2021
5Έγκριση και παραλαβή της μελέτης:  «Ανανέωση περιβαλλοντικών όρων του έργου: Διευθέτηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα  και ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπλασης Δασυλλίου –Σκάλκης Άργους Ορεστικού».260/2021
6Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 2019».261/2021
7Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου:  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 2018».262/2021
8Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου:  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 2019».263/2021