Πίνακας θεμάτων της από 23/05/2022 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16/2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ημερομηνία τηςτακτικήςσυνεδρίασης:

23/05/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 4475/18-05-2022

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση 2ης  παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού».120/2022
2Έγκριση όρων της διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας  με τίτλο: «Προμήθεια τεσσάρων (4) βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων σε κάδους 2χ3.000 λίτρων συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ, για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων πλέον εργασίες ηλεκτροδότησης και αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου», προϋπολογισμού 210.800,00€  (συμπ/νου Φ.Π.Α).121/2022
3Ανάκληση της υπ’ αρ. 117/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου λήψη απόφασης  για την έγκριση  του 2ου πρακτικού δημοπράτησης (αιτιολόγησης ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς) του έργου: «Διευθέτηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή δασυλλίου – Σκάλκης Άργους Ορεστικού – Δήμου Άργους Ορεστικού».122/2022
4Ανάκληση της υπ’ αρ. 118/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου λήψη απόφασης  για την έγκριση  2ου πρακτικού δημοπράτησης (αιτιολόγησης ασυνήθιστα χαμηλής προσφο­ράς) του έργου: «Ανάπλαση και εκσυγχρονισμός πλατείας Ρήγα Φεραίου και πάρκου Εθνικής Αντίστασης».123/2022
5Έγκριση  1ου πρακτικού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών και ολοκληρωμένου συστήματος τηλεμετρίας Δήμου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού  1.267.366,90€ πλέον ΦΠΑ 24%.124/2022
6Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης με τηνΜονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ για την υποστήριξη της επίβλεψης  έργων του Δήμου στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας.125/2022
7Συμμόρφωση με την υπ’ αρίθμ.618/2022 απόφαση του 3ου κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων -ΑΕΠΠ, που αφορά σε προσφυγή κατά της 27/16-2-2022  απόφασης Ο.Ε  με θέμα: «Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) για την επιλογή αναδόχου για τη μελέτη με τίτλο “Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Άργους Ορεστικού”».126/2022
8Αποδοχή επιχορηγήσεων και εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για αναμόρφωση  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.127/2022
9Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτε­λέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δή­μου Άργους Ορεστικού, κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου  2022.128/2022
10Ανάθεση εντολή σε νομκό.129/2022
11Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Παιδείας – Αθλητισμού -Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Άργους Ορεστικού οικ. έτους 2018.130/2022
12Έγκριση πραγματοποίησης της προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων και  λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες της ΔΕ Άργους Ορεστικού και των Νομικών του Προσώπων του Δήμου Άργους Ορεστικού έτους 2023» και καθορισμός του τρόπου διενέργειας της.131/2022
13Έγκριση της αριθ. 18/2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο. περί 2ης αναμόρφωσης του προ­ϋπολογισμού της επιχείρησης έτους 2022.132/2022
14Έγκριση μετακίνησης αιρετών.133/2022
15Έγκριση  του 3ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αίθουσα γυμναστικής 4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού».134/2022

Η τοιχοκόλληση έγινε την  Δευτέρα 23/05/2022.