Πίνακας Θεμάτων της από 23/06/2021 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16/2021

Ημερομηνία συνεδρίασης: 23/06/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 5247/18-06-2021

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑριθμός Απόφασης
1Αποδοχή επιχορηγήσεων και εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.126/2021
2Τροποποίηση της 232/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την επιβολή τελών και δικαιωμάτων έτους 2021.127/2021
3Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπράτησης του έργου: «Αγροτική οδοποιία Δήμου Άργους Ορεστικού».128/2021
4Έγκριση της αριθ. 21/2021 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο. περί κατάρτισης, έγκρισης και ψήφισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της επιχείρησης για το έτος 2021.129/2021
5Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Μελανθίου, Νίκης, Πετροπουλακίου από τις πηγές τους και καλλιέργεια πηγών Τ.Δ. Δήμου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 266.392,00 ευρώ.130/2021
6Ανάθεση εντολής σε νομικό.131/2021