Πίνακας Θεμάτων της από 23/08/2021 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26/2021

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 23/08/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 70866/19-08-2021

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑριθμός Απόφασης
1Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για απασχόληση στον Δήμο Άργους Ορεστικού κατά την περίοδο 2021-2022168/2021
2Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων ΕΠΑ.Σ., Μαθητείας ΟΑΕΔ για απασχόληση στο Δήμο Άργους Ορεστικού κατά την περίοδο 2021-2022».169/2021
3Αποδοχή όρων επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών και ολοκληρωμένου συστήματος τηλεμετρίας Δήμου Άργους Ορεστικού».170/2021
4Έγκριση μετακίνησης αιρετών.171/2021
5Έγκριση ή μη 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού».172/2021
6Έγκριση ή μη του 1ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού».173/2021
7Αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου «Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Κωσταραζίου Δήμου Άργους Ορεστικού» στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020», καθορισμός συστήματος δημοπράτησής του, καθορισμός όρων δημοπράτησης και ορισμός της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.174/2021
8Αποδοχή επιχορηγήσεων και εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.175/2021
9Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργων του Δήμου Άργους Ορεστικού που αφορούν επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού.176/2021
10Πρόσληψη προσωπικού έως 15 ημέρες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Άργους Ορεστικού.»177/2021