Πίνακας Θεμάτων της από 25/05/2021 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13/2021

Ημερομηνία συνεδρίασης: 25/05/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 4293/21-05-2021

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑριθμός Απόφασης
1Έγκριση της υπ’ αρ.11/2019 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο “Προμήθεια ανοξείδωτης προκατασκευασμένης κολυμβητικής δεξαμενής, διαστάσεων 25,00 Χ 15,00 Χ 2,00m Δήμου Άργους Ορεστικού” προϋπολογισμού 600.000,00€”, αποδοχή απόφασης ένταξης της ομώνυμης πράξης στο Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010, καθορισμός συστήματος δημοπράτησης και καθορισμός όρων δημοπράτησης την εν θέματι προμήθειας.106/2021
2Τροποποίηση της σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Υλοποίησης των Δράσεων 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5, 4.1.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4» στο πλαίσιο του έργου ‘ESTABLISHMENT OF BUSINESS CLUBS FOR THE ENHANCEMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN THE CB AREA’ με ακρωνύμιο “BUSINESS CLUBS” που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ΙΡΑ CBC Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020».107/2021
3Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Tracker 300 kW», προϋπολογισμού 783.870,96 ευρώ.108/2021
4Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή μικρών δεξαμενών ύδρευσης σε 8 Τ.Κ. του Δήμου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 503.225,980 ευρώ.109/2021
5Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης Δή­μου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 288.709,68 ευρώ.110/2021
6Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης: «Εκπόνηση Ειδικής Υδρογεωλογικής Μελέτης για τη προστασία των σημείων υδροληψίας ύδατος ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου Άργους Ορε­στικού» στο ΕΠ Δυτική Μακεδονία 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5052652, έγκριση όρων δημο­πράτησης, ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και καθορισμός συστήματος δημοπράτη­σης.111/2021
7Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης: «Υλοποίηση σχεδίου ασφάλειας νερού Δήμου Άργους Ορεστικού» στο ΕΠ Δυτική Μακεδονία 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5052620, έγκριση όρων δη­μοπράτησης, ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και καθορισμός συστήματος δημο­πράτησης.112/2021
8Υποβολή πρότασης για την ένταξη της πράξης: «Διαχείριση χώρων υπαίθριας αναψυχής στην περιοχή Δασυλλίου Άργους Ορεστικού» προϋπολογισμού 434.000,00€ στον άξονα Προτεραιότητας 6 «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του ΕΠ Δυτική Μακεδονία στο πλαίσιο της με κωδικό αρ. 126 πρόσκλησης της Περιφέρειας Δυ­τικής Μακεδονίας.113/2021
9Σύσταση πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων του Δήμου Άργους Ορεστικού έτους 2021.114/2021
10Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα πρόσληψης προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες (πυρασφάλεια) 2021 με διάρκεια σύμβασης έως 4 μήνες.115/2021
11Έγκριση της αριθ. 18/2021 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο. περί 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της επιχείρησης έτους 2021.116/2021
12Έγκριση μετακίνησης αιρετού.117/2021