Πίνακας θεμάτων της από 25/11/2021 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 40/2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 25/11/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30  π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 10433/19-11-2021

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη  εξόδων του  Κ.Α. 00.6433.001 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών»231/2021
2Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού δημοπράτησης (αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) του έργου: «Κλειστό Κολυμβητήριο Άργους Ορεστικού».232/2021
3Επιλογή διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ομοειδών οικοδομικών αγαθών/υλικών  ΔΕ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ και ΔΕ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ, εφαρμογή της παρέκκλισης της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016.233/2021
4Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για την επιβολή τελών και δικαιωμάτων έτους 2022.234/2021
5Αποδοχή επιχορηγήσεων και εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για αναμόρφωση  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.235/2021