Πίνακας Θεμάτων της από 26/03/2021 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2021

Ημερομηνία συνεδρίασης (έκτακτης): 26/03/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 2511/24-03-2021

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑριθμός Απόφασης
1Υποβολή πρότασης για την ένταξη της πράξης: «Στατικός έλεγχος κρίσιμων υποδομών του Δήμου Άργους Ορεστικού» στον Άξονα Προτεραιότητας  «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ11 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.60/2021
2Αποδοχή απόφασης ένταξης και καθορισμός συστήματος δημοπράτησης του έργου: «Λειτουργική αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Άργους Ορεστικού με Νότια παραλίμνια ζώνη Καστοριάς και τον Α/Κ Άργους Ορεστικού» ενταγμένου στο ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020.61/2021
3Σύσταση επιτροπής  οριστικής παραλαβής για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία – Υποδομές Πρόληψης Ρέματος Μουρίκι Αγροκτήματος Γέρμα».62/2021
4Έγκριση της αριθ. 3/2021 απόφασης  του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού» περί έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2020.63/2021
5Έγκριση της αριθ. 5/2021 απόφασης  του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού» περί έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2020.64/2021
6Έγκριση μετακίνησης αιρετού  χωρίς προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.65/2021