Πίνακας Θεμάτων της από 27/09/2021 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32/2021

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 27/09/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 8423/23-09-2021

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑριθμός Απόφασης
1Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού (εξέταση δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών) και του 2ου πρακτικού (εξέταση οικονομικών προσφορών) της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των νομικών προσώπων του Δήμου έτους 2022».191/2021
2Απ’ ευθείας ανάθεση σύνταξης της μελέτης: «Ανανέωση περιβαλλοντικών όρων του έργου: “Διευθέτηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα και ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπλασης περιοχής δασυλλίου – Σκαλκης Άργους Ορεστικού” » ποσού 11.780,00 ευρώ.192/2021
3Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού δημοπράτησης του έργου: «Αντικατάσταση Εξωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Μελανθίου, Νίκης, Πετροπουλακίου από τις πηγές τους και καλλιέργεια πηγών Τ.Δ. Δήμου Άργους Ορεστικού»193/2021
4Συμμόρφωση με την υπ’ αρίθμ.1458/2021 απόφαση της ΑΕΠΠ, που αφορά σε προσφυγή κατά της 139/9-7-2021 (ΑΔΑ Ω5ΦΛΩΞ7-Ζ3Ι) απόφασης Ο.Ε194/2021
5Έγκριση ή μη μετακίνησης αιρετών.195/2021
6Περί έγκρισης ή μη της πρακτικής άσκησης σπουδαστή Τ.Ε.Ι στο Δήμο Άργους Ορεστικού196/2021