Πίνακας θεμάτων της από 28/02/2022 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης:

28/02/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 1646/23-02-2022

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθ­μιση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το Κλειστό Γυμναστήριο του Άργους Ορεστι­κού».35/2021
2Έγκριση του τακτοποιητικού 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Υδρο­δότηση βιοτεχνικών εγκαταστάσεων περιοχής κόμβου Εγνατίας».36/2021
3Έγκριση της με αριθμό 1/2022 μελέτης: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑ­ΤΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΕΛ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ» (επικαιροποίηση και αύξηση του προϋπο­λογισμού της 9/2017) .37/2021
4Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη της πράξης: “Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδί­ου για την Εξασφάλιση Κοινοχρήστων και Κοινωφελών Χώρων στον Δήμο Άργους Ορεστι­κού Ν. Καστο­ριάς” στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2021” του Πράσινου Ταμείου.38/2021
5 Καθορισμός όρων διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μηχανη­μάτων – εξοπλισμού στο πλαίσιο της αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτων ανα­γκών του Δήμου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 392.300,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).39/2021
6Ανάθεση εντολής σε νομικούς.40/2021
7Έγκριση ή μη μετακίνησης αιρετών.41/2021
8Σύσταση και ορισμός υπαλλήλου διαχειριστή πάγιας προκαταβολής Δήμου Άργους Ορεστι­κού οικ. έτους 202242/2021
9Σύσταση πάγιας προκαταβολής των προέδρων των κοινοτήτων του Δήμου Άργους Ορεστι­κού οικ. έτους 2022.43/2021
10Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτε­λέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δή­μου Άργους Ορεστικού, κατά το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2021.44/2021
11Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φίλ­τρων ενεργού άνθρακα και μεταλλικών οικίσκων Δήμου Άργους Ορεστικού», προϋπολογι­σμού 446.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%45/2021
12Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2023-202646/2021
13Ανάκληση της υπ’ αρ. 26/2022 απόφασης της Ο.Ε. και εκ νέου λήψη απόφασης περί επιβολής προ­στίμου και μείωσης της αμοιβής του αναδόχου του έργου: «Εσωτερικό υδραγωγείο πόλης Άργους Ορεστικού» για μη ουσιώδη ελαττώματα.47/2021
14Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού ένταξης 418.6473,11€.48/2021