Πίνακας Θεμάτων της από 28/09/2021 κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16/2021

Ημερομηνία συνεδρίασης (έκτακτη) 28/09/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 8535/28-09-2021

του Προέδρου  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑριθμός Απόφασης
1Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα παραχώρησης χρήσης αίθουσας για την πραγματοποίηση εθελοντικής αιμοδοσίας.111/2021
2Έγκριση παραχώρησης προς χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΔΑΚ Άργους Ορεστικού.112/2021
3Έγκριση παραχώρησης προς χρήση του Πνευματικού Κέντρου Άργους Ορεστικού.113/2021