Πίνακας θεμάτων της από 28/12/2021 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 47/2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 28/12/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 11996/24-12-2021

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση της αριθ. 43/2021 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο. με θέμα: «Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία) της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο. για το οικονομικό έτος 2022».264/2021
2Έγκριση της αριθ. 44/2021 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο. με θέμα: «Επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης οικ. Έτους 2022».265/2021
3Έγκριση 1ης  παράτασης της συνολικής προθεσμίας έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Λυκείου Άργους Ορεστικού».266/2021
4Έγκριση 1ης  παράτασης της συνολικής προθεσμίας έργου  «Ενεργειακή Αναβάθμιση 4ου Νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού».267/2021
5Αποδοχή διαμορφωμένης κατάστασης με διορθωτικές ενέργειες αποκατάστασης παρατηρήσεων & απόφαση μείωσης της αμοιβής του αναδόχου για μη ουσιώδη ελαττώματα του έργου: «Υδροδότηση Βιοτεχνικών Εγκαταστάσεων Περιοχής Κόμβου Εγνατίας».268/2021
6Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Αποκαταστάσεις τομών ύδρευσης – αποχέτευσης δημοτικών οδών Δ.Ε. Ίωνος Δραγούμη».269/2021
7Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες περιβαλλοντικού προελέγχου λατομικών περιοχών Γέρμας – Βογατσικό».270/2021
8Έγκριση δαπανών που έχουν πληρωθεί από την πάγια προκαταβολή των Προέδρων των Κοινοτήτων του Δήμου Άργους Ορεστικού.271/2021
9Έγκριση δαπανών που έχουν πληρωθεί από την πάγια προκαταβολή υπαλλήλου του Δήμου.272/2021
10Παράταση συμβάσεων προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID 19.273/2021