Πίνακας θεμάτων της από 28/3/2022 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης:

28/03/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11  π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 2688/24-03-2022

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση επειγουσών και πρόσθετων εργασιών άρθρου 155 του Ν.4412/16.74/2022
2Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής του έργου: «Συντήρηση εγκαταστάσεων Αθλη­τικού Σταδίου Άργους Ορεστικού».      75/2022
3Έγκριση εκτέλεσης του  έργου «Τοποθέτηση ενός χρονοδιακόπτη και  ενός φωτιστικού σώματος στο Δ.Δ. Λαχανοκήπων», προϋπολογισμού 341,43 €, που αφορά Επέκταση Δικτύου Ηλεκτροφωτι­σμού.76/2022
4Έγκριση της αριθ. 7/2022 απόφασης  της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δή­μου Άργους Ορεστικού περί έγκρισης του απολογισμού οικονομικού έτους 2021 της επιτροπής.77/2022
5Έγκριση της αριθ. 7/2022 απόφασης  της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού περί έγκρισης του απολογισμού οικονομικού έτους 2021 της επιτροπής.78/2022
6Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Εγκατάσταση υβριδι­κού συστήματος θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης στο Αθλητικό Κέντρο Άργους Ορεστικού».79/2022
7Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκαταστάσεις καταστραμμένων γεωτρήσεων και καταθλιπτικών αγωγών ύδρευσης στους οικισμούς Ασπροκκλησιάς, Κωσταραζίου και Λαχανοκήπων»80/2022
8Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτιώσεις χώρων νεκροταφείων Δήμου Άργους Ορεστικού 2018» προϋπολογισμού 15.000,00 €.81/2022
9Έγκριση μετακίνησης αιρετών.82/2022
10Καθορισμός όρων δημοπράτησης της  προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων βιοαποδομήσιμων τύπου πρέσας χωρητικότητας 8 και 12m3»   εκτιμώμενης αξίας: 233.300,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).83/2022
11Εισήγηση για την τροποποίηση της υπ’ αρ. 135/2021 απόφαση του Δ.Σ. περί επιβολής Τελών και Δικαιωμάτων για το έτος 2022.84/2022
12Αποδοχή επιχορηγήσεων και εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για αναμόρφωση  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.85/2022
13Παράταση συμβάσεων προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID 19.86/2022