Πίνακας Θεμάτων της από 29/09/2021 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33/2021

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 29/09/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 8459/24-09-2021

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑριθμός Απόφασης
1Παράταση συμβάσεων προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID 19σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου147 του Ν.4831/2021.197/2021
2Πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” σύμφωνα με τον Ν. 4820/2021.198/2021
3Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του έργου: «Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Κωσταραζίου».199/2021