Πίνακας Θεμάτων της από 29/10/2021 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37/2021

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 29/10/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 9495/25-10-2021

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Περί έγκρισης ή μη της πρακτικής άσκησης σπουδαστή Τ.Ε.Ι στον Δήμο Άργους Ορεστικού.218/2021
2Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη διάρκεια για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Άργους Ορεστικού.219/2021
3Έκδοση διαπιστωτικής πράξης άκαρπης παρέλευσης της διαδικασίας της παρ. 12 του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016 και έκδοση απόφασης επαναδημοπράτησης του έργου της πράξης: «Διευθέτηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή Δασυλλίου – Σκάλκης Άργους Ορεστικού – Δήμου Άργους Ορεστικού»,  με κωδικό ΟΠΣ 500847 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με ανοιχτή διαδικασία.220/2021
4Έγκριση του 1ου πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Άργους Ορεστικού» εκτιμώμενης αξίας 160.308,62 € (πλέον ΦΠΑ 24%).221/2021
5Έγκριση υποβολής πρότασης για τη συμμετοχή και την ένταξη του Δήμου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.222/2021
6Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού δημοπράτησης (αιτιολόγησης ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς) του έργου: «Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Κωσταραζίου».223/2021