Πίνακας θεμάτων της από 31/01/2022 ειδικής συνεδρίασης του Δ.Σ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2022

Ημερομηνία συνεδρίασης (ειδικής)  31/01/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 698 /27-01-2022

του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑριθμός Απόφασης
1Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου για το οικονομικό έτος 2020.2/2022