Πίνακας θεμάτων της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 12/4/2023

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ.   Απόφασης
1Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου για το οικονομικό έτος 2021.61/2023

Ημερομηνία της ειδικής  συνεδρίασης  12/4/2023 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:30 π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 3319/7-4-2023 του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.