Πίνακας θεμάτων της κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 29/09/2022 στις 12:30

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33/2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης:  29/09/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 9629/28-09-2022 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής του άρθρου 3α του Ν. 4182/2013 για τη διαδικασία ανάθεσης για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “Ανακατασκευή και διαπλάτυνση υφιστάμενης δημοτικής οδού από ισόπεδο κόμβο Εθνικής οδού Δισπηλιού – Άργους Ορεστικού με δημοτική οδό προς οικισμό Αμπελοκήπων έως οικισμό Αμπελοκήπων και από θέση “Γέφυρα Γκιόλε” έως θέση “Κοιμητήρια Μηλίτσας”.237/2022
2Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού δημοπράτησης (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρω­σης) του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης και αγωγών μεταφοράς πόλης Άργους Ορεστικού» προϋπολογισμού 3.967.682,17€.238/2022
3Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού  δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τεσσάρων (4) βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων σε κάδους 2×3.000 λίτρων συμβατών με τα κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ, για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων πλέον εργασίες ηλεκτροδότησης και αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου» προϋπολογισμού  170.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.239/2022
4Έγκριση ή μη της αρ. 19/2022 μελέτης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεμετρίας υδρομετρητών καταναλωτών για τον έλεγχο διαρροών και τιμολόγησης του ποσίμου νερού Δήμου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 2.701.166,40 € και των αντίστοιχων  τευχών δημοπράτησης.240/2022
5Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης για την ένταξης της πράξης: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεμετρίας υδρομετρητών καταναλωτών για τον έλεγχο διαρροών και τιμολόγησης του ποσίμου νερού Δήμου Άργους Ορεστικού» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο της με κωδικό ΤΑ-01/16850 πρόσκλησης.241/2022
6Εισήγηση για την παρεμπίπτουσα αποστολή στοιχείων στο κλιμάκιο ΣΤτου ελεγκτικού συνεδρίου, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών και ολοκληρωμένου συστήματος τηλεμετρίας Δήμου Άργους Ορεστικού».242/2022