Πίνακας θεμάτων της κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 21/12/2022

Ημερομηνία της κατεπείγουσας συνεδρίασης: 21/12/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 13095/20-12-2022 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.300/2022
2Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς για την υλοποίηση της πράξης: «Αναπλάσεις και διαμορφώσεις σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 229.000€ (με Φ.Π.Α.).301/2022