Πίνακας θεμάτων της κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 27/3/2023

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγγραφες απόψεις του Δήμου Άργους Ορεστικού επί της προσφυγής με αριθ.  ΓΑΚ ΕΑΔΗ-ΣΥ 338/16-03-2023 του Οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε.», που στρέφεται κατά της υπ’ αριθ. 39/2023 απόφασης  της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 195191 και με αντικείμενο «Εργασίες αλλαγής χρήσης νομίμως υφισταμένου κτιρίου από στέγαστρο σφαγής ζώων σε καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου οικοπέδου».50/2023

Ημερομηνία της κατεπείγουσας συνεδρίασης: 27/3/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 2826/24-03-2023 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.